Parish Council

President
George Kane
Vice President
Spero Kalambakis
Agapios Kyritsis
Treasurer
Anna Kyriakatos
Stan Suravlas
Secretary
Diana Potaris Regan
Council Members
Kathy Kouretas
Afroula Kanellidis
Michael Koudis
Demos Simatos
Mattheos Rizitis
Litsa Kaidas
Nick Giannakopoulos
Helen Coutros Horan