Αρχιεπισκοπική Εγκύκλιος για την εορτή του Αγίου Βασιλείου και το Νέο Έτος

Καθώς ἀπέσταλκέν με ὁ Πατήρ, κἀγώ πέμπω ὑμᾶς – Ἰωάν. 20:21

1 Ἰανουαρίου  2017

Ἑορτή Ἁγίου Βασιλείου καί Νέου Ἔτους

Πρός τούς Σεβασμιωτάτους καί Θεοφιλεστάτους Ἀρχιερεῖς, τούς Εὐλαβεστάτους Ἱερεῖς καί Διακόνους, τούς Μοναχούς καί Μοναχές, τούς Προέδρους καί Μέλη τῶν Συμβουλίων τῶν Ἑλληνορθοδόξων Κοινοτήτων, τῶν Διακεκριμένων Ἀρχόντων τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τά Ἡμερήσια καί Ἀπογευματινά Σχολεῖα, τίς Φιλοπτώχους Ἀδελφότητες, τήν Νεολαία, τίς Ἑλληνορθόδοξες Ὀργανώσεις καί ὁλόκληρο τό Χριστεπώνυμον πλήρωμα τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς Ἀμερικῆς.

Προσφιλεῖς Ἀδελφοί καί Ἀδελφές ἐν Χριστῷ,

Καθώς καλωσορίζουμε τό νέο ἔτος τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου, ἀντλοῦμε δύναμη καί ἔμπνευση ἀπό τίς ἐνέργειες τοῦ Θεοῦ κατά τό ἔτος 2016. Μία ἐκ τῶν πολλῶν εὐλογιῶν ἦτο καί ἡ 43η Κληρικολαϊκή Συνέλευση τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς μας, ἡ ὁποία ἔλαβε χώρα στήν πόλη Nashville, Tennessee. Τό θέμα τῆς Συνελεύσεως ἦτο: «Εἶσθε ἡ Φωνή τοῦ Χριστοῦ σ’ ἕναν Μεταβαλλόμενο Κόσμο», θέμα στό ὁποῖο συνεχίζουμε νά ἑστιάζουμε τήν προσοχή μας καθώς προγραμματίζουμε τή διακονία καί τίς ὑπηρεσίες μας γιά τό ἐπερχόμενο ἔτος 2017.

Ὁ ἑορτασμός τοῦ Ἁγίου Βασιλείου τοῦ Μεγάλου τήν ἡμέρα αὐτή μᾶς προσφέρει ἕνα παράδειγμα ἁγιότητος, ἡγεσίας καί ὑπηρεσίας τό ὁποῖο συμπεριλαμβάνεται στό θέμα αὐτό. Ἀπό τόν τρόπο τῆς ζωῆς του, ζωῆς προσευχῆς καί βαθιᾶς πίστεως καί πνευματικῆς ἐπιγνώσεως, παρακολουθοῦμε ἕναν ἄνθρωπο ὁ ὁποῖος γνώριζε τόν Χριστό καί ζοῦσε μέ τήν παρουσία Του. Διά τῶν κηρυγμάτων του, τῶν θεολογικῶν διατριβῶν του καί τῆς ποιμαντικῆς διακονίας του, ὑπῆρξε φωνή τοῦ Χριστοῦ. Ἔζησε σέ ἐποχή ἡ ὁποία χαρακτηριζόταν ἀπό θεολογικές ἀντιπαραθέσεις καί μεταβατικά στάδια σχετικά μέ τόν Χριστιανισμό καί τήν Ἐκκλησία. Πολλοί ἄνθρωποι ἀντιμετώπιζαν σημαντικές φυσικές καί πνευματικές ἀνάγκες. Ἐν μέσῳ αὐτῆς τῆς περιόδου προκλήσεων καί ἀλλαγῶν, ὁ Μέγας Βασίλειος προσέφερε σοφία, παρηγορία καί καθοδήγηση μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ.

Ἀκολουθῶντας τή μαρτυρία τοῦ Ἁγίου Βασιλείου καί πολλῶν ἄλλων Πατέρων τῆς Ἐκκλησίας οἱ ὁποῖοι ἐνσάρκωσαν τή φωνή τοῦ Χριστοῦ, ἀποστελλόμεθα ἀπό τόν Κύριο στόν κόσμο καί μέσα στό νέο ἔτος γιά νά διαδώσουμε τό Εὐαγγέλιο τῆς πίστεως καί ἀγάπης, νά φέρουμε παρηγορία καί θεραπεία μέ τή χάρη τοῦ Θεοῦ καί νά βοηθήσουμε ἄλλους νά γνωρίσουν τόν Χριστό καί τίς εὐλογίες Του, δηλαδή εἰρήνη καί ζωή.

Ὁ Χριστός μᾶς ἀποστέλλει μέ σκοπό νά εἴμεθα ἡ φωνή Του σ’ἕναν κόσμο ὁ ὁποῖος συνεχίζει νά μεταβάλλεται. Στήν ἀρχή ἑκάστου ἡμερολογιακοῦ ἔτους συνειδητοποιοῦμε αὐτή τή ραγδαία ἀλλαγή καθώς ἀναλογιζόμεθα τά γεγονότα τῶν τελευταίων δώδεκα μηνῶν. Καλούμεθα ὡς Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί, μέλη τῆς Ἱερᾶς Ἀρχιεπισκοπῆς, νά ἀντιμετωπίσουμε αὐτή τήν ἀλλαγή μέ χάρη καί ἀλήθεια. Καί αὐτό πράττουμε προσηλωμένοι στή διαχρονική ἀποστολή τῶν ἀνθρώπων τοῦ Θεοῦ νά βιώνουν καί νά κηρύττουν τό Εὐαγγέλιο. Αὐτό ἐπίσης πράττουμε ὅπως γίνεται φανερό στό εὖρος καί στήν οὐσία τῶν διακονιῶν μας, καί στήν ἐπέκταση καί προσαρμογή τοῦ ἔργου μας πρός κάλυψη τῶν συγχρόνων ἀναγκῶν. Ὁ Χριστός μᾶς ἀποστέλλει μέ μήνυμα ἐλπίδος καί ζωῆς καί μέ τήν σοφία νά διαπλέουμε τήν θάλασσα ἑνός μεταβαλλομένου καί προκλητικοῦ κόσμου, ἐνῶ ταυτοχρόνως μετέχουμε τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ μέ ἀποτελεσματικό τρόπο.

Τήν ἡμέρα τῆς Ἑορτῆς τοῦ Ἁγίου Βασιλείου μεταδίδουμε ἐπίσης τή φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῆς ὑποστηρίξεως τῆς ἀγαπημένης μας Ἀκαδημίας Ἁγίου Βασιλείου. Ἐπί ἑβδομήκοντα καί πλέον ἔτη ἡ Ἀκαδημία ἔχει ὑπάρξει τόπος εἰρήνης, πίστεως καί φροντῖδος παιδιῶν καί νέων, προσφέροντάς τους ἀγάπη καί θαλπωρή ἐν ὀνόματι τοῦ Χριστοῦ καί μέ τήν παρουσία Του. Ἄς προσφέρουμε τίς προσευχές μας γιά τούς διευθυντές καί τροφίμους τῆς Ἀκαδημίας. Καθώς κόβουμε τήν Βασιλόπιττα στίς κοινότητές μας, ἄς ἀνταποκριθοῦμε μέ γενναιοδωρία στό κάλεσμα τῶν Κυριῶν τῆς Ἐθνικῆς Φιλοπτώχου γιά τή στήριξη αὐτῆς τῆς ζωτικῆς διακονίας.

Ἄς ἐπιβεβαιώσουμε ἐπίσης τήν ἀφοσίωσή μας στό νά εἴμεθα ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ σέ ὅλα ὅσα πράττουμε. Βεβαίως, θά γίνουμε ἡ φωνή τοῦ Χριστοῦ διά τῆς λατρείας μας, ἀλλά ἄς εἴμεθα ἐπίσης ἡ φωνή Του διά τῆς αὐξήσεως και ποιότητος της διακονίας μας πρός τίς οἰκογένειες, τά παιδιά, τούς νέους καί τούς ἡλικιωμένους. Ἄς εἴμεθα ἡ φωνή Του διά τῆς ποιότητος τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας ἔργων καί τῶν ἐκπαιδευτικῶν μας πηγῶν.  Ἄς εἴμεθα ἡ φωνή Του στήν προσπάθειά μας νά πλησιάσουμε αὐτούς πού ἔχουν ἀπομακρυνθεῖ ἀπό τήν Ἐκκλησία. Ἄς εἴμεθα ἡ φωνή Του συνδυάζοντας παραδοσιακούς, μοναδικούς καί ἐμπνευσμένους τρόπους ἔτσι ὥστε οἱ ἄνθρωποι γύρω μας νά βροῦν τήν ἐν Χριστῷ ζωή καί εἰρήνη.

Μέ πατρική ἐν Χριστῷ ἀγάπη,

ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Ἀμερικῆς Δημήτριος

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *